Nödsituation i industrin – Hur hanteras olyckan och vad är viktigt

Nödsituation

När en nödsituation inträffar inom industrin är det oerhört viktigt att ha förberedelser på plats för att hantera situationen effektivt och säkert. Ett omfattande och samlat sätt att tänka kring säkerhet och välutvecklade beredskapsplaner, är inte bara för att skydda arbetstagare utan även för att minimera skador på produktionsutrustning och miljö.

Viktiga aspekter att tänka på vid industriolyckor

Förebyggande åtgärder
Regelbundna riskbedömningar och säkerhetsrevisioner är grundläggande för att identifiera och åtgärda potentiella faror innan olyckor inträffar. Att aktivt säkerställa arbetsmiljön och dess avdelningar är en grundläggande aspekt som arbetstagarna bör genomgå för att hela tiden upprätthålla tryggheten. Detta innebär allt från maskinsäkerhet till kemikalierisker och ergonomiska aspekter.

Nödutrustning
Tillgänglighet till nödutrustning såsom nödduschar, ögonsköljstationer och brandsläckare är obligatoriskt. Dessa måste vara lättåtkomliga och väl underhållna för att fungera optimalt när de behövs som mest.

Beredskapsplaner
En beredskapsplan är ett dokumenterat ramverk som innehåller specifika åtgärder och procedurer för att hantera potentiella nödsituationer och olyckor på arbetsplatsen. Den är viktig eftersom den förbereder personal och ledning på hur man ska agera snabbt och effektivt för att minimera skador på människor, egendom och miljö. Beredskapsplanen innefattar riktlinjer för evakuering, första hjälpen, brandbekämpning, och kommunikationsstrategier. Genom att ha en välutvecklad och regelbundet övad beredskapsplan kan en organisation säkerställa att alla vet sina roller och ansvar under en krissituation.

Hantering av kemikalieolyckor
Vid kemikalieolyckor är det allvarligt att omedelbart isolera området och börja sanering enligt etablerade protokoll. Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) är nödvändig för att skydda personalen från skadliga ämnen.

 1. Nödutrymning och Dörrsäkerhet: Nödutrymningsvägar måste vara tydligt markerade och fria från hinder. Korrekt funktionerande nödutrymningsbeslag är kritiskt för att säkerställa en snabb och säker evakuering.
 2. Brandsituationer: Vid brand är det första steget att aktivera larmet och påbörja utrymning. Personalen bör tränas i hur man använder brandsläckningsutrustning och när det är säkert att göra det jämfört med när det är bättre att evakuera och vänta på professionell hjälp.

Nödsituation

Skyddsutrustning för arbetstagarna inom industri

Skyddsutrustning inom industrin spelar en central roll i att öka säkerheten på arbetsplatsen och att skydda arbetarna mot fysiska, kemiska och biologiska risker. Det bidrar till en tryggare känsla för arbetarna vilket kan leda till en ökad effektivitet samt produktion. Här nedan listas några av de vanligaste och viktigaste skyddsutrustningar som förekommer på industriarbetsplatser.

Hjälm
Skyddar mot fallande föremål och stötar mot huvudet.

Skyddsglasögon
Essentiellt för att skydda ögonen från kemiska stänk och flygande partiklar.

Ögon- och ansiktsdusch
Viktigt att ha på plats i arbetsmiljöer där kemikalier, gaser och partiklar kan exponeras. Det spolar bort och undviker bakterietillväxten. Vill du veta mer kring ögonduschar, säkerhet på arbetsplatser och veta vilken skyddsutrustning som passar till olika arbetsmiljöer? Läs mer på www.giapremix.se, de är experter inom området.

Hörselskydd
Används för att förhindra hörselskador i bullriga miljöer.

Skyddshandskar
Beroende på arbetsuppgift, material som ger skydd mot kemikalier, skär och brännskador.

Säkerhetsskor
Förstärkta tåhättor och halksäkra sulor för att skydda fötterna och ge stabilitet på hala ytor.
Nödsituation

Industribranscher där nödsituation kan uppstå?

Riskfyllda arbetsplatser finns i många sektorer, men särskilt utsatta är kemiska industrier som, olje- och gasanläggningar. Tillverkningsindustrier med tunga maskiner, samt bygg- och anläggningssektorer där fysiskt arbete ofta kombineras med farliga maskiner och material. Riskerna i olika industriella sektorer varierar beroende på arbetsförhållanden och vilka material som hanteras. Här är en kort genomgång av potentiella olyckor inom fyra specifika industriområden:

 • Kemisk industri
  Inom kemiska industrier kan olyckor såsom kemikalieutsläpp inträffa, vilket kan leda till allvarliga hälsorisker för personalen och omgivande miljö. Ett exempel är en reaktionskärlsöverhettning som leder till en explosion. Om säkerhetsprotokollen inte följs eller om utrustningen inte underhålls korrekt kan detta resultera i att farliga ämnen frigörs i omgivningen.
 • Olje- och gasanläggningar
  I denna sektor är brand och explosion bland de mest förekommande och farliga olyckorna. En läcka i en pipeline kan exempelvis leda till en brand som snabbt sprider sig, vilket inte bara hotar arbetarnas liv utan också orsakar omfattande miljöskador.
 • Tillverkningsindustrier
  Tillverkningsindustrier som involverar tunga maskiner kan uppleva olyckor såsom påkörningar av maskiner eller maskiner som fastnar. Där kan arbetare blir överkörda eller fastklämda av utrustning och tunga maskiner. Felaktigt säkerhetsavstånd eller bristfällig utbildning kan snabbt leda till tragedier under den dagliga driften.
 • Bygg- och anläggningssektorer
  Fallolyckor är vanligt förekommande i byggbranschen, där arbetare kan falla från höga höjder på grund av otillräckligt fallskydd eller dåligt säkrade arbetsplattformar. Ett annat exempel är kollaps av utgrävningar eller ställningar som inte bara riskerar liv utan också kan försena projekt och leda till höga ekonomiska förluster.

Att aktivt arbeta med att identifiera dessa risker och implementera specifika förebyggande åtgärder är avgörande. Detta innebär kontinuerlig utbildning av personalen, regelbundna säkerhetsinspektioner, och strikt efterlevnad av säkerhetsstandarder och protokoll.
Nödsituation

Vilka nödutrymningsbeslag bör finnas?

På industriarbetsplatser är nödutrymningsbeslag viktiga komponenter för att säkerställa en snabb och säker evakuering under en nödsituation. Dessa beslag omfattar en rad tekniska installationer som är utformade för att underlätta obehindrad och effektiv passage genom utrymningsvägar och nödutgångar.

En av de viktigaste typerna av nödutrymningsbeslag är panikstänger, även kända som tryckstångslås eller panikbeslag. Dessa anordningar möjliggör att dörrar enkelt kan öppnas genom en horisontell stång som, när den trycks ned, omedelbart frigör låsmekanismen. Denna funktion är särskilt värdefull i nödsituationer eftersom den tillåter snabb evakuering även under stressade förhållanden, och utan att kräva förkunskap om hur låsmekanismen fungerar.

En annan viktig typ av utrustning är utrymningsskyltar och belysning som tydligt markerar vägen till närmaste utgång. Dessa ska vara synliga och läsbart upplysta, även vid strömavbrott. Dessutom är det viktigt att alla utrymningsvägar och nödutgångar hålls fria från hinder. Detta innebär att inga material, utrustning eller annat får blockera dessa vägar.

Låssystem

I industrier med riskfyllda miljöer där nödsituationer kan uppstå, behövs pålitliga och säkra låssystem som både kan förhindra obehörig åtkomst och tillåta snabb evakuering vid. Två typer av låssystem som rekommenderas för dessa scenarier är elektroniska åtkomst kontrollsystem och panikbommar.

Elektroniska åtkomstkontrollsystem
De är idealiska för kontroll av vem som kan komma in och lämna olika säkerhetszoner inom en industriell anläggning. Dessa system använder ofta kort, koder, biometriska skannrar eller mobila enheter för identifiering, vilket minskar risken för obehörig åtkomst. Dessa system erbjuder också en detaljerad logg över personers rörelser inom anläggningen, vilket är värdefullt både för den dagliga säkerheten och för att spåra händelseförlopp under en nödsituation.

Panikbommar för nödsituation
Även kända som panikstänger eller nödutgångsanordningar, är kritiska i områden där snabb evakuering kan bli nödvändig. De är utformade för att enkelt öppnas från insidan utan behov av en tagg eller kod, ofta genom en horisontell stång som löper över dörren. Samt att när den trycks ned eller dras mot, ska den omedelbart frigöra låset. Panikbommar säkerställer att i händelse av brand, kemisk spill eller annan fara, kan personalen snabbt och säkert lämna platsen.

Båda dessa system bör integreras smidigt i anläggningens övergripande säkerhetsplan, med tydliga instruktioner och regelbunden utbildning för alla anställda om hur de fungerar. Kombinationen av högteknologisk åtkomstkontroll och mekaniska säkerhetsanordningar skapar en robust säkerhetsinfrastruktur som skyddar både personal och kritiska tillgångar. Därav är dagens låssystem oftast brukbara med koder och tagg vid låsning eller öppning.
Nödsituation vid en brand eller kemisk reaktion

När ett nödläge uppstår genom en brand eller kemisk reaktion på en industriarbetsplats kan det vara livsviktigt att agera snabbt och effektivt för att skydda liv och minska skador. Initialt bör larmet utlösas för att meddela alla närvarande på platsen om faran. Det är viktigt att alla anställda är väl informerade om var larm och utrymningsvägar är placerade samt hur de ska agera vid en evakuering. För att få mer kunskap om vad som ska göras och tänkas på vid en nödsituation kan du läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Nödsituation vid brand

När brandlarmet signalerar ska alla personer omedelbart dirigera sig mot närmaste säkra utrymningsväg som är markerad och fri från hinder. Användandet av brandbekämpningsutrustning som brandsläckare bör endast göras av de som är utbildade för detta. Samtidigt som det endast bör utföras om det är säkert att göra så utan att riskera den egna säkerheten. Är branden omfattande eller snabbt spridande är det primära målet att utrymma området.

Nödsituation vid kemiska reaktioner

Det första steget är att snabbt identifiera den kemikalie som är inblandad, om möjligt. Medarbetare bör genast använda personlig skyddsutrustning (PPE), såsom gasmasker eller andningsskydd, om det finns risk för inandning av giftiga ångor. Området bör evakueras och säkras för att förhindra ytterligare exponering, och nödpersonal bör kontaktas omgående.

I båda scenarion är det viktigt att alla medarbetare följer företagets nödprocedurer och håller sig borta från platsen tills det är säkert att återvända. Det är också avgörande att man håller sig informerad genom interna kommunikationskanaler som kan ge uppdateringar om situationens status och när det är säkert att återgå till arbetsplatsen.