Hur svenska industribolag kan öka sin säkerhet

Svenska industribolag

Svenska industribolag är ryggraden i ekonomin och en viktig del av vår nationella infrastruktur. Dessa företag är involverade i allt från tillverkning till distribution av produkter och tjänster som påverkar både lokala och globala marknader. I en tid av snabb teknologisk utveckling och ökad komplexitet är säkerhet en grundläggande fråga för att skydda såväl anställda som företagets tillgångar. I den här artikeln ska vi utforska åtta avgörande områden där svenska industribolag kan öka sin säkerhet och minimera riskerna för olyckor och förluster.

Tusentals arbetsplatsolyckor på svenska industribolag det senaste decenniet

Säkerhet är av yttersta vikt inom svenska industriföretag och har en direkt påverkan på verksamhetens hållbarhet och lönsamhet. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket rapporterades det under det senaste årtiondet om tusentals arbetsplatsolyckor inom industrisektorn, vilket ledde till personskador, produktionsavbrott och kostnader. Att investera i säkerhet är inte bara en moralisk skyldighet gentemot de anställda utan också en strategisk åtgärd för att skydda företagets rykte och ekonomiska resultat.

svenska industribolag

Riskbedömning och säkerhetspolicy

För att bygga en solid grund för säkerhet måste svenska industribolag genomföra noggranna riskbedömningar. Detta innebär att identifiera potentiella faror och bedöma deras påverkan på verksamheten och personalen. Genom att utveckla en omfattande säkerhetspolicy, som inkluderar tekniska åtgärder och beteendemässiga riktlinjer, kan företag säkerställa att alla anställda är medvetna om säkerhetskraven och engagerade i att följa dem.

Säkerhetsdörrar och smarta lås och beslag

En central och kritisk aspekt av säkerheten inom industribolag är att förhindra obehörig åtkomst till områden som kan innehålla farliga maskiner, känsliga data eller kemikalier. För att uppnå detta mål har svenska industriföretag börjat investera i säkerhetsdörrar och smarta lås och beslag som utgör en viktig barriär mot obehörig åtkomst. Här är några fakta och statistik som belyser vikten av dessa åtgärder:

Säkerhetsdörrar gör skillnad

 1. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) har inbrott i företagslokaler ökat de senaste åren. Säkerhetsdörrar utformade för att motstå inbrott kan minska risken för intrång betydligt.
 2. En studie från Svenska Brandskyddsföreningen visar att säkerhetsdörrar även spelar en avgörande roll vid brand. De kan förhindra att brand och rök sprider sig till andra delar av byggnaden och därigenom rädda liv och minska skador på egendom.
 3. Enligt Eurostat är Sverige en av de ledande länderna i Europa när det gäller företagsrelaterade stölder och sabotage. Säkerhetsdörrar är en kostnadseffektiv försäkring mot sådana intrång.

Vårt tips: Investera i säkerhetsdörrar vid alla yttre ingångar till er lokal. De även över så väggar och fönster är godkända för en miniminivå av inbrottssäkerhet. Detta kan ofta en besiktningsman från ert försäkringsbolag tillgodose. På samma gång kan ni även se över om er brandsäkerhet kan förbättras. Är era branddörrar och kringliggande väggar säkra nog? Har ni arrangerat er lokal så inte något brandfarligt ligger framme? Är era utgångar uppmärkta och enkla att ta sig till. Små justeringar kan göra stor skillnad. En billig försäkring gällande brand är även att sätta ut fler brandsläckare och brandlarm för att kunna agera snabbt vid eventuell fara.

Intressanta fakta och risker rörande lås

 1. Enligt en undersökning från Kantar Sifo upplever 45% av svenska företag att de har drabbats av minst en form av dataintrång eller cyberattacker. Smarta lås och beslag med avancerade autentiseringsmetoder kan förhindra obehörig åtkomst till nätverk och datasystem.
 2. Myndigheter som Post- och Telestyrelsen (PTS) har fastställt riktlinjer för säkerhet inom den digitala infrastrukturen. Smarta lås och beslag som följer dessa riktlinjer kan hjälpa företag att uppfylla de strikta säkerhetskraven.
 3. Enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) inträffar många olyckor och incidenter inom företag på grund av bristande säkerhetsåtgärder. Smarta lås och beslag som integreras med säkerhetssystem kan ge realtidsinformation och varningar vid oönskade händelser.

Vårt tips: Investera i smarta lås som motorlås, elslutbleck eller någon typ av biometriskt lås. Ett biometriskt lås är ett lås som kan öppnas via fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Detta kan vara bra för verksamheter som labb och kemisk industri där man vill minimera kontakt med objekt för att minska eventuell utsättning för farliga ämnen. Dessa lås kan sedan kopplas till larmcentral och kameraövervakningssystem inklusive rörelsesensorer. Allt detta tillsammans bildar ett solitt totalskydd.

Säkerhetskultur och utbildning på svenska industribolag

Att skapa en säkerhetskultur är en nyckelaspekt för att minska olycksrisker inom industrin. Detta kan uppnås genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och medvetenhetsträning för personalen. Genom att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor och involvera alla anställda i säkerhetsprocessen kan företagen skapa en kultur där säkerhet prioriteras högt.

Kemisk säkerhet och nödduschar

Inom många industrier finns risk för kemiska olyckor. Det är därför avgörande att företagen utforskar farorna med kemiska ämnen och vidtar åtgärder för att minimera risken. En sådan åtgärd är installationen av nödduschar från t.ex. svenska GIA Premix, som möjliggör snabb reaktion vid kemiska läckage eller olyckor och minimerar skaderisken för de anställda.

Svenska industribolag bör prioritera brandförebyggande åtgärder

Bränder utgör alltid en fara inom industriföretag, och det är viktigt att förebygga dem. Det tillhör en av de vanligare händelserna inom arbetsplatsolyckor. Genom att använda brandresistenta material, implementera brandsläckningssystem och regelbundet genomföra brandövningar kan svenska industribolag minimera risken för stora skador och produktionsavbrott.

svenska industribolag

Säkerhetsövervakning och teknologi

Avancerad teknologi, såsom övervakningssystem och säkerhetskameror, är en värdefull resurs för att förbättra säkerheten inom industrin. Dessa system ger realtidsinformation om eventuella hot och incidenter, vilket möjliggör snabb reaktion och minimerar skadeverkningarna.

Vad kan du som ägare eller ansvarig på ett svenskt industribolag göra?
 1. Investera i säkerhetsdörrar och låssystem
  Installera högkvalitativa säkerhetsdörrar och smarta lås och beslag för att förhindra obehörig åtkomst.
 2. Åtkomstkontroll
  Etablera strikta rutiner för att kontrollera åtkomst till känsliga områden och data, inklusive ID-kort och biometrisk autentisering.
 3. Säkerhetsutbildning
  Utveckla en utbildningsplan för att öka medvetenheten om säkerhetsrisker och hur man agerar vid nödsituationer.
 4. Brandförebyggande åtgärder
  Investera i brandresistenta material, brandsläckningssystem och genomför regelbundna brandövningar.
 5. Teknologisk övervakning
  Använd säkerhetsteknologi som övervakningssystem och kameror för realtidsinformation om hot och incidenter.
 6. Samarbete med Säkerhetsexperter
  Anlita säkerhetsexperter och konsulter för att skräddarsy säkerhetslösningar.

Genom att implementera dessa åtgärder och dra lärdom från framgångsrika fall kan svenska industriföretag stärka sin säkerhetskultur, skydda sina medarbetare och tillgångar samt främja en hållbar och lönsam framtid. För ytterligare stöd kan företag vända sig till myndigheter som Arbetsmiljöverket och Brandskyddsföreningen.