Följer du arbetsmiljölagen? Riskbedömning och preventiva åtgärder

Arbetsmiljölagen riskbedömning

Arbetsmiljölagen (AML) är en svensk lagstiftning som reglerar arbetsmiljön för att säkerställa att arbetsplatser är säkra och hälsosamma för alla anställda. Att göra en riskbedömning är en central del av det förebyggande arbetet enligt arbetsmiljölagen, eftersom det identifierar potentiella faror och risker på arbetsplatsen. Detta gör det möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera dessa risker.

Lagen skyddar inte bara arbetstagarna från skador och sjukdomar men förbättrar också produktiviteten och arbetsmiljöns allmänna kvalitet.

Arbetsmiljölagen riskbedömning

Vad är arbetsmiljölagen och varför göra en riskbedömning?

Arbetsmiljölagen (AML) är en central lagstiftning i Sverige som syftar till att säkerställa att arbetsplatser är säkra och hälsosamma för alla anställda. Lagen innehåller flera delar som alla arbetsgivare måste följa för att förhindra arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Arbetsmiljölagen omfattar flera aspekter för att säkerställa en säker arbetsmiljö:

Förebyggande åtgärder
En av de viktigaste delarna av arbetsmiljölagen är kravet på förebyggande åtgärder. Lagen ställer krav på arbetsgivare att kontinuerligt identifiera och utvärdera risker i arbetsmiljön. Detta innebär att arbetsgivare måste genomföra regelbundna riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minimera identifierade risker. Förebyggande arbete är fundamentalt för att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats och för att undvika potentiella olyckor och hälsoproblem.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Ett annat centralt element är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare ska ha en strukturerad metod för att hantera arbetsmiljöfrågor inklusive att själva och indirekt jobba med riskbedömning. Detta inkluderar att systematiskt planera, genomföra, följa upp och dokumentera arbetsmiljöarbetet. Genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i den dagliga verksamheten kan arbetsgivare säkerställa att risker identifieras tidigt och att lämpliga åtgärder vidtas i rätt tid.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud
Skyddsombud och arbetsmiljöombud är också centrala komponenter i lagen. Dessa representanter utses för att övervaka och rapportera om arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudens roll är att verka som en förlängning av arbetstagarna, säkerställa att arbetsmiljöreglerna följs och agera som en länk mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. De har även befogenhet att avbryta arbete som anses vara farligt.

Utbildning och information
Utbildning och information är ytterligare en viktig aspekt av lagen. Arbetsgivare är skyldiga att utbilda sina anställda om säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Detta inkluderar att informera om potentiella risker och säkerhetsrutiner samt att tillhandahålla nödvändig träning för att hantera dessa risker på ett säkert sätt. En välinformerad och utbildad arbetsstyrka är grundläggande för att förebygga olyckor och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Tillsyn och inspektioner
Slutligen omfattar arbetsmiljölagen tillsyn och inspektioner som utförs av Arbetsmiljöverket. Denna myndighet har befogenhet att inspektera arbetsplatser för att säkerställa att lagen följs och att arbetsmiljöstandarder upprätthålls. Genom regelbundna inspektioner och övervakning kan Arbetsmiljöverket identifiera brister i arbetsmiljöarbetet och kräva att arbetsgivare vidtar korrigerande åtgärder.

Varför finns arbetsmiljölagen i Sverige och vilka tänkbara konsekvenser hade det kunnat få utan regelbunden riskbedömning?

Sverige har en strikt arbetsmiljölag för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt för att främja en hållbar och produktiv arbetsmiljö. Utan dessa regler skulle risken för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar öka avsevärt, vilket skulle kunna leda till högre sjukfrånvaro, minskad produktivitet och ökade kostnader för både företag och samhället. En mer slapp lagstiftning skulle också kunna skada Sveriges internationella rykte som ett land med höga arbetsmiljöstandarder, vilket kan påverka affärssamarbeten och investeringar negativt.

Hur jämför vi oss med andra länder på detta område, både sett till lagen och hur det faktiskt ser ut ute på arbetsplatser och industrier i Sverige?

Sverige är känt för sina strikta arbetsmiljölagar och robusta system för arbetsmiljöhantering, vilket ofta jämförs positivt med andra länder. Många andra nationer har liknande lagar, men genomförandet och tillsynen kan variera avsevärt. Till exempel har länder inom EU gemensamma riktlinjer men tillämpar dem olika beroende på nationella regler och inspektionssystem. Generellt sett anses Sveriges arbetsplatser och industrier ha en hög standard när det gäller säkerhet och hälsa, tack vare strikt efterlevnad av arbetsmiljölagen och aktiva skyddsombud på arbetsplatserna.

Arbetsmiljölagen riskbedömning

Hur du gör en komplett riskbedömning enligt arbetsmiljölagen

En fullständig riskbedömning är en systematisk process som kräver noggrannhet och detaljrikedom för att säkerställa arbetsmiljöns säkerhet. Här är de nödvändiga stegen för en omfattande riskbedömning:

 1. Identifiera faror
  Det första steget är att upptäcka alla potentiella faror som kan orsaka skada. Detta inkluderar kemiska ämnen, maskiner och arbetsmetoder. För kemiska ämnen kan säkerhetsdatablad (SDS) användas för att identifiera specifika faror. Maskiner bör undersökas för potentiella risker som rörliga delar, klämrisker och elektriska faror. Granskning av arbetsmetoder och processer hjälper till att identifiera riskmoment, såsom lyfttekniker och repetitiva rörelser. Exempelvis kan en sågverksindustri identifiera risker från cirkelsågar, hantering av trästockar och exponering för trädammpartiklar.
 1. Bedöma risker
  Det andra steget är att utvärdera sannolikheten och allvarlighetsgraden av skador från de identifierade farorna. En riskmatris kan användas för att bedöma sannolikheten för att en fara leder till en incident och allvarlighetsgraden av potentiella skador. Riskerna klassificeras som låg, medel eller hög baserat på kombinationen av sannolikhet och allvar. Till exempel kan risken för allvarliga skador från en cirkelsåg bedömas som hög om operatörerna inte har tillgång till skyddsutrustning och maskinerna saknar tillräckliga skyddsanordningar.
 1. Vidta åtgärder
  När riskerna har bedömts måste åtgärder vidtas för att eliminera eller minska riskerna. Detta kan innebära att eliminera faran helt, som att ersätta farliga kemikalier med säkrare alternativ. Tekniska kontroller, som skyddsskärmar, nödstopp och ventilationssystem, kan implementeras. Administrativa åtgärder inkluderar säkerhetsprotokoll och arbetsrutiner som minskar riskexponeringen. Personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd måste också tillhandahållas. I skogsindustrin kan detta innebära installation av moderna dammuppsamlingssystem och utbildning av personal i säker hantering av motorsågar.
 1. Dokumentera
  Dokumentation är en kritisk del av riskbedömningsprocessen. För varje identifierad fara ska riskbedömningen dokumenteras, inklusive identifiering, riskbedömning och vidtagna åtgärder. Kontrolllistor kan användas för att säkerställa att alla faror och åtgärder är korrekt dokumenterade och uppdaterade. En fullständig dokumentation av riskerna vid hantering av träflis kan inkludera detaljerade instruktioner för säker lastning och lossning samt periodiska inspektioner av utrustningen.
 1. Övervaka och granska
  Det sista steget är att implementera ett system för regelbunden övervakning av arbetsmiljön och säkerhetsrutiner. Detta kan innefatta inspektioner, observationer och intervjuer med personalen. En årlig granskning av riskbedömningen säkerställer att den är aktuell och att alla åtgärder är effektiva. Upprättande av rutiner för rapportering och utredning av incidenter och tillbud är viktigt, och dessa data kan användas för att förbättra riskhanteringen. På en pappersmassafabrik kan detta innebära att kontinuerligt övervaka maskiners vibrationsnivåer och luftkvalitet samt att årligen uppdatera riskbedömningsprotokoll baserat på nya teknologier och insikter.

Vem bör konsulteras för att göra en korrekt riskbedömning?

Riskbedömningen bör utföras av en kombination av arbetsgivare, arbetsledare, skyddsombud och anställda. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att anlita externa experter, särskilt när det gäller specifika tekniska eller hälsorelaterade risker.

Arbetsmiljölagen riskbedömning
Att utrusta arbetsplatsen med nödvändig utrustning som första hjälpen och nödduschar är en enkel åtgärd för ökad säkerhet

Vad ni själva kan göra för att öka säkerheten

För att säkerställa en säker arbetsplats kan följande åtgärder vidtas:

 • Ögondusch
  Installera och underhåll ögonduschar på strategiska platser där kemikalier eller andra farliga ämnen hanteras. Läs mer på www.giapremix.fi.
 • Brandsläckare
  Se till att det finns tillräckligt med brandsläckare och att de är lättillgängliga samt regelbundet kontrollerade för att säkerställa funktionalitet.
 • Första hjälpen-kit
  Utrusta arbetsplatsen med första hjälpen-kit och se till att de är lättillgängliga och väl underhållna.
 • Brandövningar
  Genomför regelbundna brandövningar för att säkerställa att alla vet hur de ska agera vid en nödsituation. Detta minskar panik och förvirring vid faktiska händelser.
 • Första hjälpen-övning som HLR
  Anordna HLR-kurser och andra första hjälpen-utbildningar regelbundet för att säkerställa att personalen kan agera vid medicinska nödsituationer.
 • Tydlig nödbelysning och skyltning
  Se till att nödbelysning och skyltar är tydliga, väl underhållna och placerade på strategiska platser för att underlätta evakuering.
 • Nödbeslag istället för vanliga beslag
  Använd nödbeslag på dörrar som ska användas vid evakuering för att säkerställa snabb och enkel öppning.
 • Dörrar som automatiskt låses upp vid brand
  Installera dörrar som låses upp automatiskt vid brand för att underlätta evakuering.
 • Ordentliga säkerhetssystem med larm och dylikt
  Implementera robusta säkerhetssystem som inkluderar larm, övervakning och snabb respons vid nödsituationer.
 • Skyddsutrustning tillgänglig
  Se till att all nödvändig skyddsutrustning, såsom hjälmar, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd, är lättillgänglig och i gott skick.
 • Brandsäkra dörrar
  Installera brandsäkra dörrar som kan motstå höga temperaturer och förhindra att elden sprider sig snabbt mellan olika områden.
 • Brandsäkra väggar och golv
  Använd brandskyddade material för väggar och golv, särskilt i områden med hög brandrisk, för att fördröja spridningen av eld.
 • Ventilation
  Se till att arbetsplatsen har tillräcklig ventilation för att minska uppbyggnaden av skadliga ångor och förbättra luftkvaliteten. Detta kan också minska risken för explosioner i miljöer med brandfarliga ämnen.

Verksamheter som löper störst risk för skador och problem med säkerhetsfrågor

Verksamheter inom industri, bygg, tillverkning och kemikaliehantering löper generellt sett högre risker när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Dessa sektorer har ofta att göra med tunga maskiner, farliga ämnen och riskfyllda arbetsmoment, vilket kräver noggranna riskbedömningar och strikt säkerhetsarbete.

Arbetsmiljölagen riskbedömning
Medarbetare genomför en riskbedömning i fabrik

Lösningen och varför det är värt att investera i detta

Att investera i en säker arbetsmiljö genom att göra en riskbedömning och följa arbetsmiljölagen ger flera fördelar:

 • Nöjda medarbetare
  Anställda som känner sig trygga och värdesatta är mer benägna att vara produktiva och lojala.
 • Bra varumärke
  Ett företag som prioriterar säkerhet bygger ett starkt och pålitligt varumärke.
 • Följer lagar
  Att följa arbetsmiljölagen undviker juridiska problem och potentiella sanktioner.
 • Enklare att skapa nya samarbeten
  Företag med en bra arbetsmiljö har lättare att attrahera partners och kunder.
 • Seriöst intryck
  Ett seriöst säkerhetsarbete visar att företaget tar sina anställda och sitt ansvar på allvar.
 • Skyddar människor
  Den mest grundläggande fördelen är att det skyddar anställdas liv och hälsa.

Att följa arbetsmiljölagen och göra regelbunden riskbedömning är avgörande för att upprätthålla en säker och produktiv arbetsplats. Genom att implementera de ovan nämnda åtgärderna och arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor, kan företag inte bara följa lagen utan även skapa en positiv arbetsmiljö som gynnar alla parter.